Obchodní podmínky, reklamační řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Prodávajícím je internetová prodejna www.drogerie-lumi.cz, jejímž provozovatelem je fyzická osoba Lukáš Doležal, IČ 05695082, DIČ CZ9310312671, se sídlem / provozovna / bydliště 46841, Tanvald, Wolkerova 476, kontaktní adresa pro vyřizování reklamací Krkonošská 228, 46841 Tanvald, emailová adresa pro vyřizování elektronické pošty drogerielumi@seznam.cz, tel. 720645034, č. b. účtu: 123-3238390217/0100 IBAN: CZ24 0100 0001 2332 3839 0217 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX (Komerční banka), vedena jako fyzická osoba zapsaná Městským úřadem Tanvald, živnostenským úřadem, pod č.j.: ZIV/57/2017/Ra/6.
 3. Kupujícím je Zákazník, který zakoupil zboží prostřednictvím internetové prodejny Prodávajícího.
 4. Obchodní vztah vzniká vytvořením elektronické objednávky Kupujícím a odesláním této objednávky Prodávajícímu.
 5. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky seznámen s obsahem Obchodních podmínek a s nimi souhlasí.
 6. Předmětem prodeje je sortiment drogistického zboží uvedený v elektronickém Katalogu internetové prodejny.
 7. Pro osobní odběr zboží mohou zákazníci využít  také odběrné místo na adrese ​Krkonošská 228, 46841 Tanvald v pracovní době PO - PÁ 9:00 - 17:00h, polední pauza 12:00 - 13:00h, SO 08:00 - 11:00 (není provozovnou prodávajícího ).

 

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Elektronická objednávka se stává platnou po vyplnění všech povinných údajů uvedených v Objednávkovém formuláři, po jejím odeslání Kupujícím a úspěšném doručení Prodávajícímu.
 2. Povinnými údaji se rozumí údaje nezbytně nutné pro vyřízení objednávky a doručení zboží (tj. jméno a příjmení, popř. název firmy, platná adresa, telefonický a emailový kontakt).
 3. O úspěšném doručení objednávky je zákazník okamžitě informován emailem, v tom okamžiku se objednávka stává platnou a závaznou, a podle platných právních norem je považována za uzavřenou kupní smlouvu.

 

III. CENA

 1. Ceny v internetové prodejně může Prodávající kdykoli měnit a to bez předchozího upozornění. Ceny uváděné v internetové prodejně jsou vždy platné a závazné v době odeslání objednávky. Pokud bude cena změněna po odeslání objednávky Kupujícím, nebude mít tato změna na již odeslané objednávky vliv.
 2. Všechny ceny uváděné v internetové prodejně jsou uvedeny v detailu zboží. Prodávající je plátcem DPH.
 3. V případě odeslání zboží Kupujícímu logistickou společností je k ceně zboží je připočtena cena za dopravu dle aktuálního výběru Kupujícího v objednávkovém formuláři. V případě osobního vyzvednutí objednaného zboží v odběrném místě (není provozovnou Prodávajícího ve smyslu zákona) Drogerie LUMI na adrese krkonošská 228, 46841 Tanvald v pracovní době PO - PÁ 9:00 - 17:00h (polední pauza 12:00 - 13:00h) SO 08:00 - 11:00 cena za dopravné účtována není.

 

IV. MOŽNOSTI PLATBY

 1. PŘI ODESLÁNÍ ZBOŽÍ NA ADRESU: Zboží je zasíláno Prodávajícím na adresu Kupujícího buďto na dobírku, Kupující tedy hradí cenu hotově přímo při převzetí zboží, nebo po platbě předem převodem na bankovní účet Prodávajícího, nebo online platební bránou GoPay.
 2. PŘI OSOBNÍM ODBĚRU: V případě osobního odběru v odběrném místě lze platit v hotovosti nebo platební kartou.

 

V. ZPŮSOBY DORUČENÍ

 1. Zboží lze objednat s možností osobního odběru v odběrném místě Drogerie LUMI a v tomto případě není účtováno žádných dalších poplatků.
 2. Zboží je zasíláno přepravní společností PPL (PPL Parcel Shop). Doba doručení u jednotlivých služeb se může lišit podle aktuálních podmínek této společnosti. Aktuální informace o způsobech doručení naleznete v sekci Doprava.
 3. Zboží je zasíláno také službou Zásilkovna Z Point. Více informací o této službě v sekci Doprava.
 4. Prodávající garantuje dobu dodání do druhého dne od odeslání zboží, je-li zboží skladem. Objednávky jsou odesílány dle možností během 1 - 2 pracovních dnů.
 5. Kupující je povinen v případě problému s doručením zásilky o této skutečnosti informovat odesílatele, aby mohl v čas situaci s přepravní službou řešit.

 

VI. DODACÍ LHŮTA, ČAS A MÍSTO DORUČENÍ

 1. Způsob doručení zboží si volí Kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 2. Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat vynaložené náklady ve výši již zaplaceného poštovného a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

 

VII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a jakékoli sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a v původním obalu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu doručení po dopravcem garantované smluvní době pro doručení může Kupující od smlouvy odstoupit a zásilku bez sankcí odmítnout. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Ve lhůtě deseti 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající zaplacenou kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.4 obchodních podmínek, a to na základě vzájemné dohody buď převodem na bankovní účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu případně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 8. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 9. V případě odstoupení od smlouvy by měl formulář obsahovat:
  1. Číslo objednávky (najdete na faktuře)
  2. Číslo daňového dokladu (najdete na faktuře)
  3. Kód zboží nebo název (najdete na faktuře)
  4. Jméno a příjmení
  5. Kontaktní telefon
  6. Emailová adresa
  7. Číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení ceny zboží)
  8. Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb)
  9. Určení dne, kdy začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy
  10. Vložení identifikačních údajů prodávajícího
  11. Způsob převzetí zboží (zákazník doručí prodávajícímu poštou nebo osobně na odběrné místo)
  12. Náklady spojené s vrácením zboží (poneseme my nebo zákazník)
 10. V případě převzetí Formuláře bude Prodávající Zákazníka písemně informovat prostřednictvím emailu uvedeného Zákazníkem.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:
  1. když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
  2. když není schopen doručit zboží v daném termínu
  3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
 2. Nepřevzetí zásilky kupujícím není odstoupením od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Kupující může objednávku stornovat jen do okamžiku odeslání zásilky. V případě, že kupující nepřevezme zásilku s objednaným zbožím, je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky, minimálně však 10% z celkové ceny objednávky. Kupujícímu bude vždy účtována přeprava, kterou prodávající musí uhradit i v případě nepřevzetí zásilky. Za každý bez dobírkový balík bude účtováno 120 Kč s DPH. V případě, že byla zásilka zaslána na dobírku, bude připočítán příplatek za dobírku ve výši 39Kč s DPH. Na tyto náklady prodávající vystaví kupujícímu fakturu se splatností 14 dnů, která bude zaslána na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na této faktuře bude kupujícímu prodávajícím účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Za každou písemnou upomínku, která bude kupujícímu doručena poštou bude účtováno 200Kč s DPH. V případě neuhrazení faktury prodávající postupuje pohledávku k vymáhání inkasní agentuře. Výše pohledávky je pak navýšena o náklady spojené s vymáháním pohledávky.

 

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §612 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a prodávané zboží je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
 5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese provozovny Prodávajícího, kterým je drogerie-lumi.cz, Lukáš Doležal, Wolkerova 476, 46841 Tanvald.

 

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s předáním osobních údajů (telefonní číslo a/nebo emailová adresa) dopravci jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách příslušné služby.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 

XII. DORUČOVÁNÍ DOKLADŮ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Obchodní podmínky jsou Kupujícímu přístupné ve veřejné části internetové prodejny v sekci Obchodní podmínky kdykoli i před uzavřením kupní smlouvy.

 

REKLAMACE

 1. V případě, že si přejete zboží reklamovat, nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 720645034, zasláním zprávy na email drogerie-lumi@seznam.cz a reklamované zboží připravte k reklamaci.
 2. K reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, kterou jste obdrželi společně se zbožím, na zvláštní papír čitelně uveďte číslo Vaší objednávky, Vaše kontaktní údaje - jméno a příjmení, ulice, obec, PSČ, telefon, email a specifikujte popis závady.
 3. Zboží bezpečně zabalte a zašlete doporučeně na adresu: Drogere-lumi.cz, Lukáš Doležal, Wolkerova 476 , 46841 Tanvald.
 4. Doba vyřízení Vaší reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
 2. Reklamační řád obsahuje postupy při uplatnění nároku na reklamaci Kupujícího, který zakoupil zboží prostřednictvím Prodávajícího.
 3. Prodávajícím je internetová prodejna www.drogerie-lumi.cz, jejímž provozovatelem je fyzická osoba Lukáš Doležal, IČ 05695082, DIČ CZ9310312671, se sídlem / provozovna / bydliště 46841, Wolkerova 476, kontaktní adresa pro vyřizování reklamací Krkonošská 228, 46841 Tanvald, emailová adresa pro vyřizování elektronické pošty drogerielumi@seznam.cz, tel. 720645034, č. účtu: 123-3238390217/0100 IBAN: CZ24 0100 0001 2332 3839 0217 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX (Komerční banka), vedena jako fyzická osoba zapsaná Městským úřadem Tanvald, živnostenským úřadem, pod č.j.: ZIV/57/2017/Ra/6.
 4. Kupujícím je Zákazník, který prokazatelně zakoupil zboží prostřednictvím internetové prodejny Prodávajícího.
 

ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Podpisem dodacího listu při převzetí zboží Kupující stvrzuje, že přijal vyžádanou zásilku v neporušeném obalu.
 2. Pokud je zásilka doručena Kupujícímu v porušeném obalu, Kupující zásilku od dopravce odmítne převzít s udáním důvodu porušenosti obalu, a podle stanov dopravce sepíše příslušný protokol.
 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 1. Podle platných právních norem může Kupující zboží zakoupené prostřednictvím elektronického obchodu bez udání důvodu a jakýchkoli sankcí vrátit do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 3. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.
 4. Ve lhůtě deseti 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, spotřebováno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající zaplacenou kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do deseti 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.4 Obchodních podmínek, a to buď převodem na bankovní účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu případně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.3 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Kupující má právo na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím Prodávajícího po zákonem stanovenou dobu.
 2. Záruční doba činí podle platného občanského zákoníku 24 měsíců, nestanoví-li zákon jinak.
 3. K odeslanému zboží je vždy přikládána Prodávajícím faktura, která může sloužit zároveň jaké záruční list.
 4. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím od dopravce, tzn. od data podpisu dodacího listu Kupujícím, a zároveň podpisem o převzetí zboží Kupující stvrzuje souhlas se záručními podmínkami.
 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci lze uplatnit pouze na zboží prokazatelně zakoupené Kupujícím u Prodávajícího v zákonem stanovené záruční době.
 2. Místem uplatnění reklamace je adresa provozovny Prodávajícího, tedy provozovna Drogerie-lumi.cz, Lukáš Doležal, Wolkerova 476, 46841 Tanvald.
  

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE, ZÁNIK REKLAMACE

 1. Pokud je reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná, hradí Kupující náklady na případnou opravu a přepravu.
 2. Reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná, pokud Kupující odešle špatně zabalenou zásilku. Dopravce za špatně zabalenou zásilku neručí. Tato zásilka bude vrácena zpět Kupujícímu bez náhrad.
 

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO ŘEŠENÍ REKLAMACE

Adresa provozovny: Drogerie-lumi.cz, Lukáš Doležal, Krkonošská 228, 46841 Tanvald, email: drogerielumi@seznam.cz, telefon: +420 720645034.
 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
V Tanvaldě dne 2.9.2021
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.